Apartamenty Świnoujście ul. Matejki 17
+48 510 268 280

Regulamin wynajmu apartamentów

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem wynajmu.
Akceptacja regulaminu jest konieczna do realizacji usługi.

§1 Zakres umowy najmu apartamentu BLUSZCZ

 1. Umowa zawarta pomiędzy Zarządcą obiektu a Klientem obejmuje wyłącznie wynajem obiektu. Koszty dojazdu i wyżywienie w trakcie pobytu są po stronie Klienta.
 2. W apartamentach zabrania się palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt.
 3. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz internet i telewizję przy założeniu normalnego korzystania z nich przez Klienta.
 4. Za opłaty dodatkowe uważa się sprzątanie, późniejsze oraz wcześniejsze zameldowanie.
 5. Opłata za końcowe sprzątanie apartamentu oraz pranie pościeli (ustalona na poziomie 190 zł) jest pobierana jednorazowo w dniu przyjazdu, bez względu na długość pobytu.
 6. Dodatkowa wymiana pościeli lub ręczników dokonywana jest na życzenie Klienta za dodatkową opłatą.
 7. Do ceny noclegu doliczona zostanie opłata uzdrowiskowa dla każdej osoby dorosłej i dzieci w wysokości 4.4 zł/ dzień płatna w dniu przyjazdu
 8. W sezonie letnim i zimowym, apartamenty wynajmujemy na minimum 7 nocy. Poza wysokim sezonem, apartamenty wynajmujemy na minimum 2 noce. Zastrzegamy prawo możliwości zmiany minimalnej długości pobytu (długie weekendy, okres świąt, itp.).
 9. Na poczet ewentualnych szkód powstałych w apartamencie, w dniu przyjazdu będzie pobierana kaucja w gotówce w wysokości 400 zł, która podlega zwrotowi w dniu wyjazdu podczas zdania apartamentu w stanie zastanym.

§2 Rezerwacja

 1. Rezerwację można dokonywać drogą e-mail lub telefonicznie
 2. Po uzgodnieniu terminu wynajmu oraz ceny za usługę Wynajmujący przyjmuje rezerwację wstępną. Do Klienta zostaje przesłane potwierdzenie rezerwacji zawierające: cenę, termin wynajmu, wysokość zadatku i numer konta, na który ten zadatek powinien być wpłacony.
 3. W terminie 2 dni roboczych (o ile nie zostanie ustalone inaczej) Klient wpłaca na konto firmy zadatek w wysokości 30% całkowitej ceny wynajmu.
 4. Wpłata zadatku w podanym terminie jest jednoznaczna z zawarciem umowy wynajmu oraz akceptacją regulaminu.
 5. Brak wpłaty w określonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji o czym Klient nie musi być poinformowany.
 6. Pozostałą część należności Klient wpłaca 7 dni przed przyjazdem przelewem na konto Wynajmującego, przy czym środki muszą się znaleźć na koncie najpóźniej w dniu rozpoczęcia wynajmu.
 7. Jakiekolwiek zmiany rezerwacji muszą być dokonane w formie pisemnej i będą zawierane na zasadzie dobrowolnego porozumienia stron.
 8. W przypadku rezygnacji z pobytu i poinformowaniu o tym fakcie pisemnie w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu zadatek zostaje zwrócony po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł.
 9. Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.

§3 Przyjazd i wyjazd Klienta

 1. Przyjazd Klienta do apartamentu może nastąpić w godz. 15.00-21.00 w pierwszym dniu jego pobytu, wyjazd w ostatni dzień pobytu do godz. 10.00.
 2. W miarę istniejących warunków i po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu.
 3. Przyjazd późniejszy (po godz. 21.00) może nastąpić po wcześniejszym poinformowaniu i ustaleniu godziny z Wynajmującym za dodatkową opłatą 50 zł.
 4. Klient odbiera 2 komplety kluczy w zarezerwowanym mieszkaniu, po wcześniejszym dopełnieniu wszelkich formalności.
 5. Przekazanie Klientowi apartamentu następuje zawsze na miejscu wynajmu, w obecności Wynajmującego, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu zastanego.
 6. Przy braku zastrzeżeń pracownik firmy dopełnia formalności związanych z zameldowaniem (Klient ma obowiązek przedstawienia dokumentu stwierdzającego jego tożsamość) i rozliczeniem końcowym oraz przekazuje klucze do apartamentu.
 7. Po przejęciu apartamentu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące sie w apartamencie elementy wyposażenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń elementów wyposażenia Klient ma obowiązek ich zgłoszenia Wynajmującemu najpóźniej w dniu następnym. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z brakiem zastrzeżeń. Podczas odbioru, przez pracownika Wynajmującego, apartamentu po zakończonym okresie wynajmu, dokonane zostaną, w obecności Klienta, oględziny stanu wyposażenia. Odmowa udziału w odbiorze apartamentu nie zwalnia Klienta z ewentualnej odpowiedzialności za stwierdzone szkody. Stwierdzone braki lub uszkodzenia zostaną odtworzone na koszt Klienta. W przypadku konieczności przeprowadzenia, w wyniku zniszczenia, jakichkolwiek prac remontowych Klient może zostać obciążony także kosztami wynajmu w okresie prac odtwórczych.
 8. W przypadku zagubienia kluczy (lub pilota) Klient zostaje obciążony kwotą 150 zł za zagubiony element.
 9. Prosimy o opuszczenie apartamentu w uzgodnionym dniu do godziny 10.00. W przypadku przedłużenia pobytu, bez wcześniejszego uzgodnienia, Klient może zostać obciążony kosztami wynajmu za okres w jakim dodatkowo zajmował apartament, a w przypadku gdy nieuzgodniony pobyt uniemożliwia zajęcie apartamentu przez kolejnego Klienta także kosztami dodatkowymi, wynikającymi z niezrealizowanej umowy.
 10. Odbiór kluczy przez Wynajmującego do apartamentu od Klienta i zwrot kaucji ma zawsze miejsce w lokalu w ostatni dzień jego pobytu, po sprawdzeniu stanu apartamentu
 11. Wcześniejszy wyjazd Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

§4 Pobyt Klienta

 1. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Klienta w apartamencie.
 2. Życzenia przedłużenia pobytu uwzględnione będą w miarę posiadanych możliwości.
 3. W apartamentach obowiązuje cisza nocna - od 22.00 do 6.00 rano.
 4. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 5. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.
 6. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie.
 7. We wszystkich apartamentach, w garażu i na klatkach schodowych budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 8. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.
 9. Pobyt zwierząt jest niedozwolony
 10. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z mieszkania.
 11. Za dzieci przebywające na terenie obiektów noclegowych odpowiadają rodzice. Obiekty noclegowe nie posiadają zabezpieczeń chroniących małe dzieci.
 12. Zarządca nie odpowiada za prace remontowe i wykończeniowe w budynku i wokół niego, a w szczególności za hałas z nieruchomości sąsiednich.
 13. Za rażące naruszenie zasad wynajmu Zarządca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.

§5 Anulacja rezerwacji

 1. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi drogę e-mail lub telefonicznie Wynajmującego.
 2. Anulacja rezerwacji przez klienta bez ponoszenia jej kosztów istnieje jedynie w przypadku, gdy Klient wskaże nowego Klienta na jego miejsce w tym samym terminie Wynajmującemu.
 3. W przypadku anulacji rezerwacji zaliczka jest przekazywana na poczet innej rezerwacji w terminie do 18 miesięcy licząc od kiedy miała być zrealizowana pierwotna rezerwacja.
 4. We wszystkich przypadkach z kwoty zadatku potrącamy poniesione koszty dodatkowe (np. koszty bankowe).
 5. Nie ma możliwości by w miejsce gości, którzy wyjadą wcześniej niż planowany pobyt skorzystały osoby trzecie.

§6 Ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Dane osobowe naszych Gości zostaną należycie zabezpieczone i zostaną użyte wyłącznie na potrzeby świadczenia usługi oraz w celu przesyłania późniejszych informacji marketingowych.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy, z przyczyn obiektywnych, firma Apartamenty BLUSZCZ nie może wywiązać się z umowy wynajmu, ma ona obowiązek zaoferować Klientowi apartament w tym samym terminie o podobnym standardzie lub wyższym. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmiany zostają mu w trybie natychmiastowym zwrócone wszystkie wniesione opłaty lub, w przypadku pobytów skróconych, należności za niewykorzystane dni.
 2. Prosimy Gości o zgłaszanie wszystkich niedogodności w związku z pobytem w apartamentach, a także ewentualnych awarii i szkód.
 3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne rzeczy, pieniądze i dokumenty pozostawione w apartamencie, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Klienta zostaną odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji biuro przechowa przedmioty przez okres trzech miesięcy, a następnie przekaże je na cele charytatywne.
 5. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, w innym przypadku przed sądem właściwym dla siedziby Wynajmującego. Właściciele apartamentów zapoznali się z powyższym regulaminem oraz zaakceptowali jego postanowienia. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwych ustaw.